ACTIEVOORWAARDEN NAPOLINA ACTIE “WIN EEN REIS NAAR ROME”

1. Toepasselijkheid

 • De Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Princes Foods B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam aan de Boompjes 40, (hierna te noemen: ‘‘Organisator’’) georganiseerde promotionele actie (hierna: “de Actie”) en zijn te raadplegen op http://www.napolina.nl.

 • Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden.

 • De Actie wordt georganiseerd ter promotie van Napolina.

2. Deelname aan de Actie

 • Deelnemen aan de Actie is mogelijk via http://www.napolina.nl (de “Website”) van 01-04-2018 tot en met 01-02-2019 (de “Actieperiode”). Inzendingen die na het einde van de Actieperiode worden ontvangen, dingen niet mee naar een prijs.

 • Deelnemen aan de Actie vindt plaats door een ingescande kassabon te uploaden op de http://www.napolina.nl website met daarop duidelijk zichtbaar:

  • Het Napolina product wat gekocht is

  • De winkel waar het product gekocht is

  • De tijd & datum van aankoop

 • Alle ingezonden kassabonnen worden na ontvangst gescreend. Princes heeft het recht om inzendingen die naar haar uitsluitend oordeel niet correct zijn, reeds eerder ingezonden zijn of niet voldoen aan hetgeen redelijkerwijs van een inzending mag worden verwacht, af te keuren voor deelname aan de Actie.

 • Het is mogelijk meerdere keren deel te nemen aan de Actie door verschillende kassabonnen in te zenden, echter elke deelnemer maakt maar één keer kans op een prijs.

 • De aankoop van minimaal 1 Napolina Pizza bodem of Pizza Topping product is voorwaarde voor deelname aan de Actie. Ook zijn de kosten van het hebben van een internet verbinding en het mailen van de digitale copie / foto van de kassabon voor eigen rekening van de deelnemer.

3. Deelnemers

 • Om kans te maken op een prijs dienen de deelnemers:

  • een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben;

  • Door middel van het invulformulier op www.napolina.nl , naam, adres en telefoonnummer volledig en correct op te geven en de correcte kassabon toe te voegen.

 • Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.

 • Medewerkers van Princes en Andiamo World zijn uitgesloten van deelname en kunnen geen prijzen winnen.

 • Deelnemers die niet voldoen aan het bepaalde in deze Actievoorwaarden komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs.

 • Princes behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten van deelname, te diskwalificeren en/of te weigeren, wanneer deze handelt in strijd met het bepaalde in deze Actievoorwaarden, de (uitkomst van de) Actie probeert te manipuleren of desnoods zonder opgave van redenen.

4. Bepaling en bekendmaking van de winnaars
 • De winnaars worden mbv een computer programma willekeurig geselecteerd uit alle goedgekeurde inzendingen.

 • De Actie kent 1 trekking waarin de 5 prijswinnaars worden bepaald. Deze trekking zal binnen 14 dagen na afloop van de actieperiode plaatsvinden.

 • Princes neemt voor 15 februari 2019 via de opgegeven contactgegevens contact op met de winnende deelnemers. Indien een winnaar niet binnen 72 uur kan worden bereikt of niet reageert, zal Princes een nieuwe winnaar aanwijzen op de in 4a beschreven wijze. De oorspronkelijke winnaar kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de prijs, dan wel op enige vergoeding of compensatie.

 • De namen van de winnaars kunnen worden gepubliceerd op de Website.

 • Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

5. Prijzen

 • De te winnen prijzen bestaan uit een reis voor 2 personen voor 4 dagen/3 nachten naar Rome inclusief vlucht, overnachtingen en een rondrit in een Fiat 500 ter waarde van €1.500,-

 • De reis zal worden uitgevoerd door Andiamo World. De reis is onder voorbehoud van beschikbaarheid van de retourvlucht, accommodatie en de geplande activiteiten.

 • Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar een vergelijkbare vervangende prijs ontvangen. De winnaar kan dan geen aanspraak maken op de oorspronkelijke prijs, dan wel op enige vergoeding of andere compensatie.

 • De prijzen worden belastingvrij aangeboden.

 • De winnaar dient zich op verzoek te kunnen identificeren.

 • De winnaar dient zelf te zorgen voor de benodigde reisdocumenten (bijv. paspoort) en reisverzekeringen en de kosten daarvan. Voor de rondrit in de Fiat 500 is een geldig rijbewijs noodzakelijk.

 • Reis en/of parkeerkosten voor vervoer naar de luchthaven zijn voor eigen rekening.

 • Een gewonnen prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders.

6. Promotionele activiteiten

 • De deelnemer zal op verzoek van Princes zijn medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de Actie, zoals foto- of filmopnamen.

 • Princes is gerechtigd om deze foto- of filmopnamen zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en voor welke doeleinden dan ook.

 • De deelnemer geeft bij voorbaat toestemming voor het gebruik van zijn naam en/of portret in verband met het bepaalde in dit artikel.

7. Privacy

 • Persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, zullen alleen gebruikt worden ter afhandeling van de actie.

 • Persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacy verklaring van Princes. Deze verklaring is te vinden op http://www.princes.eu/nl/privacyverklaring/.

 • Princes kan haar privacy verklaring op ieder moment aanpassen om te voldoen aan de relevante wet en regelgeving.

8. Klachten

 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunnen gesteld worden aan de Organisator via info@princes.eu o.v.v. Napolina actie.

 • Klachten omtrent de Actievoorwaarden en de Actie kunnen worden ingediend bij de Organisator.

 • De Organisatie zal proberen vragen binnen 30 dagen te beantwoorden, maar kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

9. Divers

 • Princes is niet aansprakelijk voor schade van de deelnemer als gevolg van (deelname aan) de Actie, waaronder (maar niet beperkt tot) schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de Actie, diskwalificatie, gebreken aan de prijs, de inontvangstneming van de prijs door een niet-bevoegde persoon en/of het niet gebruik kunnen maken van een prijs. Het voorgaande is slechts anders indien sprake is van opzet of grove schuld van Princes.

 • Princes behoud zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen de Actie op elk moment te wijzigen, te beëindigen, te verlengen en/of prijzen te wijzigen.

 • Indien een bepaling uit deze Actievoorwaarden ongeldig of onverbindend blijkt te zijn, dan wordt deze bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de ongeldige of onverbindende bepaling.

 • De ongeldigheid of onverbindendheid van een bepaling uit deze Actievoorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

 • De Actie wordt, voor zover van toepassing, georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Princes, met inachtneming van de redelijke belangen van alle betrokkenen.

 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • Alle geschillen die uit de Actie en/of deze Actievoorwaarden voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.